K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.

Právní doložka

 

Obchodní podmínky e-shopu JIKO

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, smlouva o dílo, nebo jiné smlouvy, když jsou smluvními stranami spotřebitel a dodavatel.

Prodávající je Jiří Komárek, s místem podnikání Valdštejnovo nám. 77, Jičín 50601 IČ: 7205182776, DIČ: CZ7205182776. Jiří Komárek je osoba jednající při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Dále je to podnikatel dodavající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby a je plátcem DPH.

Kupující je zákazníkem našeho e-shopu. Vzhledem k platné právní úpravě je rozlišován kupující, který je nebo není spotřebitelem.

Spotřebitel nebo ,,kupující spotřebitel" je osoba nejednající při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel nakupující výrobky či užívající služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí jen těmi obchodními podmínkami, které se ho týkají a také Obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem. V tomto momentě vzniknou mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že je obeznámen s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi také souhlasí. Kupující je na obchodní podmínky a reklamační řád před uskutečněním objednávky upozorněn a může se s nimi seznámit.

Prodávající má právo před uzavřením kupní smlouvy zrušit objednávku, nebo jen její část, pokud se zboží již nevyrábí či nedodává. Pokud tato situace nastane, bude kupující ihned kontaktován za účelem dohody o dalším postupu.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud je věc při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a co nejrychleji uvedl věc do stavu, který bude ve shodě s kupní smlouvou, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Pokud takový postup není možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, když kupující před převzetím věci o neshodě s kupní smlouvou věděl, nebo ji sám způsobil. Projeví-li se rozpor s kupní smlouvou během šesti měsíců ode dne převzetí věci, pak je považován za existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo když se neprokáže opak.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Když je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v e-shopu), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku. V tomto případě musí spotřebitel kontaktovat prodávajícího a musí uvést (nejlépe písemně), že odstupuje od smlouvy a uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Prodávající je pak povinen odeslat peníze na účet kupujícího do 30 dnů od převzetí zboží zpět.

Ke kupní ceně, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající připočíst své skutečné náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu, balné, uvedení zboží do původního stavu).

Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud je to výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a také v případě smluv:

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění na internetových stránkách prodávajícího, ve chvíli uzavření kupní smlouvy. Dále umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci. Ve chvíli uzavření kupní smlouvy přijímá kupující všechna ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, pokud nebylo v daném případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Reklamační řád E-shopu

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník , č. 513/1991 Sb. a z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží , u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 2. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou spotřebitel a dodavatel.
 3. Prodávající je Jiří Komárek , Valdštejnovo nám.77, JIčín 506 01 IČ:7205182776, DIČ: CZ7205182776 . Je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 4. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 5. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 6. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

2. Záruční podmínky

 1. Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Pak zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím nebo na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.
 2. Pokud se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, tj. tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Pokud je zboží vyměněno, začíná běžet nová záruční doba.
 5. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.
 6. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu vydání dokladu o zakoupení věci obsahující fakturu, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení prodávajícího, IČ a místo podnikání.
 7. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od chvíle, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva od počátku zrušena a smluvní strany si musí vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu objektivně možném v dané situaci.
 8. Spotřebitel při uplatnění záruky má :
  • pokud jde o odstranitelnou vadu, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží či vadné součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • pokud jde o neodstranitelnou vadu bránící řádnému používání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • pokud jde o odstranitelné vady vyskytující se ve větším počtu či opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • pokud jde o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

3. Vyřízení reklamace

 1. Pokud kupující využije svého práva požadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listě je pro účel záručních oprav zboží uveden jiný podnikatel než je prodávající, jehož místo podnikání se nachází ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, bude kupující uplatňovat právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace jsou k nalezení i v dokladu nahrazujícím záruční list.
 2. Reklamace s odstraněním vady musí být vyřízeny co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Až tato lhůta uplyne, přiznávají se kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
 3. V případě potřeby zaslání zboží prodávajícímu si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby zboží včetně veškerého příslušenství bylo zabaleno do dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícímu nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
 4. Právo na uplatnění záruky zaniká při neodborné montáži, neodborném uvedení zboží do provozu, či při neodborném zacházení s ním, tzn. při používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají těm uvedeným v dokumentaci ke zboží.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba kupujícímu vrácena převodem na bankovní účet do 30 dnů.

4. Závěrečná ustanovení

Tento řád nabývá účinnosti 1.10.2011

Způsoby doručení

 • Dobírka, při platbě předem PPL: Cenný balík
 • Dobírka, při platbě předem Česká pošta: Obchodní balík
 • Osobní převzetí (po předběžné telefonické domluvě)

Dodací lhůta do 14 dnů, nevztahuje se však na veškeré zboží internetového obchodu JIKO.

K nákupu není nutná registrace.

Způsoby platby

 • Bankovním převodem
 • Hotově
 • Fakturou
 • Složenkou
 • Na dobírku

Pravidla obchodu

 1. Všechny objednávky považujeme za závazné. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s pravidly obchodu, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a také se seznámil s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 2. Do objednávkového formuláře ve svém zájmu uvádějte jen pravdivé informace. Všechny objednávky jsou po odeslání potvrzeny e-mailovou zprávou.
 3. V případě změn cen mezi vyřízením a odesláním objednávky platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 4. Pro ověření nebo upřesnění objednávky má prodejce právo zákazníka telefonicky kontaktovat. Toto se týká hlavně případů, kdy se jedná o vyšší cenu objednávky, chybějící či nepřesné údaje atd. Prodejce si dále vyhrazuje právo informovat zákazníka e-mailem o novinkách, slevách atp.
 5. Získané informace slouží pouze k účelům společnosti JIKO pro komunikaci a poskytování informací, v souladu s Ochranou osobních údajů a interní politikou společnosti JIKO. Informace nebudou poskytovány dalším stranám.
 6. Nabídka a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu.